Alapszabály

A módosított alapszabály itt érhető el: Alapszabály 2018

A VAS MEGYEI SCLEROSIS MULTIPLEX EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I. A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA

1. A szervezet elnevezése, székhelye

1./ A szervezet elnevezése:       Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

A szervezet rövidített neve: Vas Megyei SM Egyesület

2./ Székhelye:                         A mindenkori elnök állandó lakása, amíg a szervezetnek nincs önálló székhelye

Jelenleg:                                 9700 Szombathely, Szatmár út. 28.

3./ Működési területe:            Vas megye

2. A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület célja

a.)  a betegek szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőséghez mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék a társadalom, környezetük és önmaguk javára,
b.) kezdeményezzen és támogasson minden olyan ügyet amely a működési területén élő sclerosis multiplexes betegek érdekeit szolgálja,
c.) a felmerülő problémák megoldásában igényli az illetékes hivatalok, intézmények együttműködését,
d.) a protokolláris orvosláson túlmenően, a gyakorló tapasztalatok, információk megosztása, eljuttatása a tagjaiknak és a rászorulóknak,
e.) kapcsolattartás az SM-es szervezetekkel és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületével,

3. A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület feladata

1./ A Vas Megyei SM Egyesület feladata

a.) tagjainak általános érdekvédelme,

b.) a tudományos kutatás eredményeinek ismertetése, naprakész információk átadása,

c.) együttműködés az alapítókkal és a támogatókkal,

d.) tájékoztató fórumok, rendezvények szervezése,

e.) az egyesület céljainak és feladatainak eredményes ellátásához kapcsolatokat létesít a társadalom valamennyi természetes vagy jogi személyével, akik szimpátiát mutatnak és éreznek a betegség mind teljesebb gyógykezelésének biztosítása érdekében,

2./ A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény szerint az alábbi:

26. § c/1. pont: egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (Alapszabály I/2/a,d pont)
26. § c/2. pont: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Alapszabály I/2/a,c pontok)
6. § c/11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Alapszabály I/2/a,b pontok )
26. § c/18. pont: munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások (Alapszabály I/2/a pont)

A szervezet tevékenységéről és gazdálkodásáról évente köteles beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Vas Népe útján nyilvánosságra hozni.

A közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy a megyében élő SM-mes betegek és családtagjaik – akik nem tagjai az Egyesületnek – részesülhessenek annak szolgáltatásaiból.

Ezek a következők:

– rendezvényeken való részvétel

– ingyenes tanácsadás tevékenységünknek megfelelően
– rehabilitációs eszközeink bérbe vétele

II. A VAS MEGYEI SCLEROSIS MULTIPLEX EGYESÜLET TAGJAI

1. A tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek:

1./ A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület tagjai lehetnek azok a magánszemélyek és jogi személyek akik a Szövetség Alapszabályát elfogadják és belépési szándékukat írásban jelzik az egyesület elnöksége felé.

2./ A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesületbe való be- és kilépés kérelem alapján történik az egyesület által megküldött nyomtatványon.

3./ A tagsági viszony keletkezhet:    alapító tagsággal, tagfelvétellel,

A tagfelvételről a belépni kívánó tag írásbeli belépési nyilatkozata alapján az elnökség dönt.

4./ A tagsági viszony megszűnik:

– A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület megszűnésével,

– a magán személy tag esetén halálával,

– a jogi személyiséggel rendelkező tag esetén a társadalmi szervezet megszűnésével, illetve a gazdálkodó szervezet cégbírósági törlésével,

– kilépéssel

– törléssel, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 4 hónapon keresztül, külön írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget,

A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet, továbbá hatáskörébe tartoznak a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos feladatok.

5./ A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület pártoló tagja lehet mindenki, aki egyetért az egyesület céljaival és támogatja azok megvalósítását. A pártoló tagoktól a Vas Megyei SM Egyesület a kitűzött célok és közhasznú feladatok támogatásában vár segítséget.

A pártoló tagok a közgyűlésen szavazati jog nélkül, de tanácskozási joggal jogosultak részt venni.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

1./ A tagok jogai:

a.)a tagok jogosultak a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület rendezvényein részt venni, azokon szóban vagy írásban véleményt nyilvánítani, a Vas Megyei SM Egyesület bármely iratába vagy elszámolásába betekinteni,

b.) a tagoknak joguk van a közgyűlésen részt venni, és azon szavazati joggal rendelkezni azzal, hogy minden tagnak – függetlenül attól, hogy magánszemély vagy jogi személy-1 szavazata van,

c.) minden tag választhat és választható az egyesület szerveibe és tisztségeire azzal a megszorítással, hogy kiskorú tag csak az életkornak megfelelő tisztséget töltheti be,

d.) minden tag jogosult arra, hogy igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit

2./ A tagok kötelezettségei:

a.) a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Alapszabályában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében való közreműködés, a testületi döntések betartása és végrehajtása,

b.) a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület közgyűlése által évente megállapított tagdíj befizetése – (március 31-ig)

A pártoló tagok a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal vesznek részt, őket tisztségbe választani nem lehet, s nem rendelkeznek választhatósági joggal sem.

III. A VAS MEGYEI SCLEROSIS MULTIPLEX EGYESÜLET SZERVEI

1./ Közgyűlés

2./ Elnökség

3./ Felügyelő Bizottság

4./ Orvos-szakmai vezető

1. Közgyűlés

1./ A közgyűlés az Egyesület tagjainak összessége, az SM Egyesület legfőbb szerve, ülései nyilvánosak.

2./ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívásról a Vas megyei Sclerosis Multiplex Egyesület elnöke gondoskodik. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok    1/3-a írásban kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével, illetve akkor is, ha azt az Elnökség szükségesnek tartja, vagy az összehívást a Felügyelő Bizottság kezdeményezi (rendkívüli küldöttközgyűlés.) Ebben az esetben a közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

3./ A közgyűlést a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület elnöke hívja össze úgy, hogy annak napirendjét tartalmazó írásbeli meghívót a tagok a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal korábban megkapják. (A meghívóban fel kell tüntetni a helyet, időpontot és a napirendi pontokat.)

4./ A közgyűlést a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által megbízott alelnök vezeti le.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-a + 1 tag jelen van.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi kérdéseket és az éves beszámoló elfogadását, amely esetekben 2/3-os szótöbbség szükséges. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, azt 15 napon belül újra össze kell hívni. Ebben az esetben az azonos napirenddel összehívott közgyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Nem hozható határozat az újból összehívott közgyűlésen az alapszabály elfogadása, módosítása, az egyesület tisztségviselőinek megválasztása (visszavonása), más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása tekintetében.

5./ A tisztségviselő(k) visszahívása a tagok 1/3-a által az elnökséghez írásban benyújtott javaslatával kezdeményezhető. Az elnök a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül köteles a közgyűlést összehívni. A visszahívásról a közgyűlés szintén nyílt szavazással, 2/3-os szótöbbséggel dönt.

6./ A közgyűlésről és az azon hozott döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, két hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írják alá.

7./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,

b.) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása

c.) az egyesület elnökének, tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása,

d.) az egyesület éves költségvetésének elfogadása,

e.) a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása,

8./ A közgyűlési döntések nyilvánosságra hozatala:

A közgyűlés döntéseit az elnök közli az érintettekkel névre szóló ajánlott levélben a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.

Az egyesület irataiba bárki betekinthet az egyesület titkárával történt előzetesen egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén.

A közgyűlési határozatokat a székhelyén kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra az egyesület elnöke, a döntések meghozatalától számított 15 napon belül.

2. Elnökség, az egyesület ügyintéző és képviselő szerve:

1./ Az elnökség az egyesület 3 tagú ügyintéző és képviselő szerve

Tagjai: elnök, alelnök, ügyvezető titkár,

a.) a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület végrehajtó szerve, a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról köteles annak beszámolni,

b.) az elnökség ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer köteles megtartani amit az elnök a napirend közlésével hívja össze.
Az enökség akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

2./ Az Elnökség hatásköre:

a.) a közgyűlés időpontjának kitűzése az előreterjesztések megvitatása és jóváhagyása,

b.) a tagok felvétele, tagok törlése, valamint tagnyilvántartás vezetése,

c.) kapcsolattartás önkormányzati, társadalmi-gazdasági szervekkel és azok vezetőivel,

d.) az egyesület stratégiájának meghatározása,

e.) tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek az egyesület működését érintő legfontosabb eseményekről, döntésekről tájékoztatja az egyesület tagjait,

f.) gondoskodik a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés eredményes felhasználásáról,

Az elnökség üléseinek összehívási rendjére, a napirend közlésének módjára, a jegyzőkönyv vezetésére a határozatok nyilvántartására azoknak az érintettekkel történő közlésére, nyilvánosságra hozatali módjára, az ülések nyilvánosságára, az iratokba való betekintésre a „Közgyűlés” című fejezetben szabályozottak az irányadók.

2./a   A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Elnöke

Az elnököt a közgyűlés választja 3 évre. A mandátuma lejártát követően újraválasztható. Az elnök jogosult önállóan képviselni a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesületet.

Az elnök kötelezettségei:

a.) összehívja a közgyűlést, az elnökséget azok ülésein elnököl,

b.) őrködik a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

c.) szervezi és ellenőrzi az egyesület testületi határozatainak végrehajtását,

d.) gyakorolja az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogot,

2./b  A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Alelnöke

A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület alelnökét a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra, újraválasztási lehetőséggel.

Az elnök akadályoztatása esetén eseti megbízása alapján az egyesület képviseletét a megbízott alelnök látja el. Feladatát az elnöktől átruházott hatáskörben látja el.

2./c   A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület ügyvezető titkára

A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület ügyvezető titkárát a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra, újraválasztási lehetőséggel. Önálló képviseleti jogkörrel képviseli az egyesületet.

Feladata: az egyesület teljes ügyvitele, de különös tekintettel:

a.) pályázatok készítése,

b.) kapcsolattartás a tagokkal és más szervezetekkel, önkormányzattal,

c.) elkészíti a közhasznúsági jelentést,

d.) elkészíti az éves beszámolót az elvégzett munkáról és költségfelhasználásról, valamint a következő év munkatervét és költségvetését,

e.) részt vesz a civil szervezetek által rendezett összejöveteleken,

f.) nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személyre) megállapítható,

3. Felügyelő Bizottság

1./ A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottságnak 3 tagja van, akik az elnökség tagjai nem lehetnek.

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés 3 évi időtartamra választja meg újraválasztási lehetőséggel.

A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles megtartani. A bizottság akkor határozatképes, ha ülésein minden tag jelen van. A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

2./ A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását és az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését.

3./ Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ellenőriznie kell az egyesület pénz és vagyonkezelését, a bizonylati fegyelem megtartását.

4./ Ha a Felügyelő Bizottság hiányosságot állapít meg, arról azonnal köteles értesíteni az egyesület elnökét, súlyosabb esetben az elnökség 30 napon belüli összehívását indítványozhatja.

5./ A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívási rendje, a napirend közlésének módja, a jegyzőkönyv vezetése, a határozatoknak az érintettekkel történt közlése, nyilvánosságra hozatali módjára, az ülések nyilvánosságára, az iratokba való betekintésre a „Közgyűlés” című fejezetben szabályozottak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a bizottság ülésein készült jegyzőkönyvekről és az azon hozott határozatokról szóló nyilvántartást a bizottság elnöke vezeti.

4. Orvos-szakmai vezető

1./ Az Orvos-szakmi vezető feladata:

– az egyesület működését orvos-szakmai tanácsokkal támogatni,

– az egyesület részére orvos-szakmai programokat készíteni,

– véleményezi az egyesülethez beérkező szakmai programjavaslatokat,

IV. A TISZTSÉGVISELŐK

Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés választja meg.

A tisztségviselők feladatukat társadalmi munkások (aktívák) és szükség, valamint lehetőség szerint rész-, vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak, alkalmazottak, tiszteletdíjasok, továbbá alkalmilag feladatokat vállalók közreműködésével látják el.

A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület, mind közhasznú szervezetnek a vezető tisztségviselői csak olyan személyek lehetnek, akik jelen tisztségük elfogadását megelőző 2 éven belül nem töltöttek be vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél, amely szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. Ugyanakkor az a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy, aki ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt, köteles arról valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni.

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az egyesületet hatóságok, szervezetek és más egyéb harmadik személyek előtt önálló képviseleti jogkörrel az egyesület elnöke és ügyvezető titkára képviseli.

Az egyesület elnöke és ügyvezető titkára közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány szerint képviseli az egyesületet.

VI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

1./ Az egyesület elnöke, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai egymásnak közeli hozzátartozói nem lehetnek. Valamennyi egyesületi és képviselettel járó tisztséget csak olyan nagykorú tag tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

2./ Az Egyesület testületi (vezető) szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

– kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

– bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

– Nem minősül előnynek a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgáltatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjainak, a tagsági viszony alapján            nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

3./ Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki :

– az egyesület tisztségviselője,
– az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik,

– a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások és az egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti jutta
tás -, illetve az előzőekben írt személyek hozzátartozója,

4./ Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak minősülő személyek körét a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerint kell meghatározni.

VII. A VAS MEGYEI SCLEROSIS MULTIPLEX EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1./ Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni.

2./ Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, az Egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, támogatásokból, valamint adományokból állnak.

3./ Az Egyesület pénzforgalmát pénzintézeti számlán keresztül bonyolítja. A pénzforgalmi bizonylat aláírására az Elnök, az Alelnök és az ügyvezető titkár jogosult. A bankszámla feletti rendelkezésre két aláírásra jogosult együttes aláírása szükséges

4./ Az Egyesület esetleges vállalkozási tevékenysége kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

5./ Az Egyesület mind közhasznú szervezet, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

6./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

VIII. A VAS MEGYEI SCLEROSIS MULTIPLEX EGYESÜLET SZÖVETSÉGE MEGSZŰNÉSE

A Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület megszűnik:

– a közgyűlés által történő feloszlás, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondásával, illetve

– ha a bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja,

A megszűnés közgyűlés által történő kimondása esetén a fennmaradó vagyon felhasználásáról is a közgyűlés dönt.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az egyesület működése felett a törvényességi felügyelet az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint gyakorolja.

Az egyesület jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

Az egyesület tevékenysége nyilvános, irataiba – az egyesület elnökével történt egyeztetés után – bárki betekinthet.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogokról szóló 1989. évi II. tv. valamint a közhasznú szervezetekről szóló

1997. évi CLVI. tv. rendelkezési, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

A fenti Alapszabály a Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület a 2001. november 21. napján tartott közgyűlésen elfogadta és jóváhagyta.

Kelt, Szombathely, 2001. november 21. napján


Vas Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Elnöke

A jelen okiratot szerkesztette és ellenjegyzéssel ellátta:

Dr. Forintos Éva

ügyvéd

Edit